พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยงบประมาณกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

----------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หลักการความร่วมมือ วิธีดำเนินงานโครงการ รูปแบบการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล

----------------------------------------------------------------------------------------

การคัดเลือกผลงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จำนวน ๑๗ ประเภท ๓๐ รางวัล ระดับชาติ และระดับภาค

(ตาม มติ คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เมื่อ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประชุม ณ สำนักความร่วมมือ)

----------------------------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ภาค
จำนวน นร.
จำนวน รร. ในภาค
ร้อยละของ นร. ในแต่ละภาค
เหนือ
61,191
322
17.72
กลาง
114,989
535
30.32
ตะวันออกเฉียงเหนือ
104,690
495
33.31
ใต้
64,387
348
18.65
รวม 
345,257
1,700
100.00

(ดาวน์โหลดข้อมูล และกราฟ ผลลัพทธ์ของโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นแฟ้มเอกเซล)

(ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน เป็นแฟ้มเอกเซล)

 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียน 6 ประเภท

ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ภาค
1โรงเรียน 1วิทยาลัย
พัฒนาให้ยั่งยืน
ต้นแบบ
ปกติ
ขยาย
เครือข่าย
รวม
เหนือ
11
28
54
196
21
12
322
กลาง
14
29
72
386
24
10
535
ตะวันออกเฉียงเหนือ
12
34
59
333
54
3
495
ใต้
13
29
58
210
27
11
348
รวม 
50
120
243
1,125
126
36
1,700

(ดาวน์โหลดข้อมูลแต่ละภาค และแต่ละวิทยาลัย ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เป็นแฟ้มเอกเซล)

 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างทั้งประเทศ

ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ภาค
จำนวนโรงเรียน
เหนือ
93
กลาง
113
ตะวันออกเฉียงเหนือ
108
ใต้
99
รวม
413

(ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียน 413 โรงเรียนที่เป็นประเภท 1โรงเรียน 1วิทยาลัย / พัฒนาให้ยั่งยืน/ และ ต้นแบบ เป็นแฟ้มเอกเซล)

 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงสุกร ในปี 2554-2555

ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กิจกรรม
ปี 2554
ปี 2555
รวมจำนวนโรงเรียน
การเลี้ยงไก่ไข่
44
62
106
การเลี้ยงสุกร
67
144
211
   

(ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมไก่ไข่และการเลี้ยงสุกร ปี 2554-2555 เป็นแฟ้มเอกเซล)

----------------------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรม ในโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

การแสดงนิทรรศการในงานอกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วันที่ 6-10 ก.พ. 2556 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน นิทรรศการ ณ วาท. ราชบุรี ภาพประกอบ
การแสดงนิทรรศการในงานอกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีี วันที่ 15-19 ก.พ. 2557 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ณ วษท. อุบลราชธานี  
เวที KM ระดับชาติ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บึงพลาญชัย) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 21-22 มกราคม 2556 ท่านรองเลขา สอศ. (นายอกนิษฐ์ คลังแสง) เป็นประธาน ภาพประกอบ
เวที KM ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 20-21 ม.ค. 2557 ระดับชาติ ณ วษท. สงขลา  
เวที KM ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วันที่ 27 พ.ย. 2556 ระดับภาค ณ วษท. พะเยา  
เวที KM ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วันที่ 19-20 ธ.ค. 2556 วษท. สิงห์บุรี ผอ. บุญปลูก บุญอาบ  
เวที KM ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วันที่ 16-17 ธ.ค. 2556 ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วษท. ร้อยเอ็ด  
     

----------------------------------------------------------------------------------------

17 องค์ความรู้เพื่อโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

ประเภทที่ ๑ การบริหาร
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น

วษท. แพร่ ชนะเลิศที่1 ระดับชาติ

แฟ้มนำเสนอ.pdf

ครูสุนทร ทองดี วษท. มหาสารคาม

แฟ้มนำเสนอ.pdf

 
-
ประเภทที่ ๒ การดำเนินกิจกรรมการปลูกผัก
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๒.๑ กลุ่ม สพฐ.)

ชนะเลิศผัก โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ ชัยภูมิเขต2

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มรายงาน.pdf

กิจกรรมปลูกผัก บ้านนาทุ่งกลาง จ.กระบี่

แฟ้มนำเสนอ.pdf

   
ประเภทที่ ๒ การดำเนินกิจกรรมการปลูกผัก โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๒.๒ กลุ่ม สอศ.)

ครูวษท.บุรีรัมย์ ชนะเลิศส่งเสริมผัก

แฟ้มนำเสนอ.pdf

 
-
-
ประเภทที่ ๓ การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงสุกร โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น  

โรงเรียนบ้านแม่เทิน

แฟ้มรายงาน.pdf

   
ประเภทที่ ๔ การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๔.๑ กลุ่ม สพฐ.)

ชนะเลิศการเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า จ. อำนาจเจริญ

แฟ้มนำเสนอ.pdf

โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม

แฟ้มรายงาน.pdf

แฟ้มMP4.zip 115 Mb

โรงเรียนบ้านกุยแหย่ เลี้ยงไก่ไข่

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มรายงาน.pdf

โรงเรียนบ้านบ่อหิน ไก่ไข่

แฟ้มนำเสนอ.pdf

ประเภทที่ ๔ การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๔.๒ กลุ่ม สอศ.)

ครูชนะเลิศไก่ไข่ วษท. ชัยภูมิ

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มรายงาน.pdf

-

-
-
ประเภทที่ ๕ การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลา
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๕.๑ กลุ่ม สพฐ.)

ชนะเลิศการเลี้ยงปลา โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มรายงาน.pdf

 

   
ประเภทที่ ๕ การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลา
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๕.๒ กลุ่ม สอศ.)

ครูชนะเลิศการสนับสนุนการเลี้ยงปลา วษท. ตาก

แฟ้มนำเสนอ.pdf

-
-
-
ประเภทที่ ๖ การดำเนินกิจกรรมการผลิตไม้ผล
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๖.๑ กลุ่ม สพฐ.)
 

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ระดับเหรียญทองไม้ผล

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มรายงาน.pdf

 

 

ประเภทที่ ๖ การดำเนินกิจกรรมการผลิตไม้ผล
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๖.๒ กลุ่ม สอศ.)

ครู วษท. มหาสารคาม ชนะเลิศการสนับสนุนการปลูกไม้ผล

แฟ้มนำเสนอ.pdf

 
-
-
ประเภทที่ ๗ การดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๗.๑ กลุ่ม สพฐ.)

โรงเรียนมิตรภาพที่31 วัดทุ่งหวัง จ. ตรัง ชนะเลิศการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

แฟ้มนำเสนอ.pdf

     
ประเภทที่ ๗ การดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๗.๒ กลุ่ม สอศ.)

วษท. มหาสารคาม

แฟ้มนำเสนอ.pdf

-
-
-
ประเภทที่ ๘ การดำเนินกิจกรรมการเพาะเห็ด
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๘.๑ กลุ่ม สพฐ.)

โรงเรียนวัดถ้ำโกบ จ.กระบี่ ชนะเลิศการเพาะเลี้ยงเห็ด

แฟ้มนำเสนอ.pdf

     
ประเภทที่ ๘ การดำเนินกิจกรรมการเพาะเห็ด
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๘.๒ กลุ่ม สอศ.)

ครูวษท.พิจิตร ชนะเลิศการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงเห็ด

แฟ้มนำเสนอ.pdf

-
-
-
ประเภทที่ ๙ การดำเนินกิจกรรมเตาเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๙.๑ กลุ่ม สพฐ.)

โงเรียนบ้านเหล่า จ. แพร่ ชนะเลิศกิจกรรมน้ำส้มควันไม้

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มรายงาน.pdf

แฟ้มแผ่นพับ.pdf

 

   
ประเภทที่ ๙ การดำเนินกิจกรรมเตาเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๙.๒ กลุ่ม สอศ.)

วษท. ร้อยเอ็ด สนับสนุน กิจกรรมเตาเผ่าถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มรายงาน.pdf

-

-
-
ประเภทที่ ๑๐ การดำเนินกิจกรรมธนาคารจุลินทรีย์
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๑๐.๑ กลุ่ม สพฐ.)

น้ำหมักโคนเห็ด โรงเรียนมิตรภาพ วัดทุ่งหวัง

แฟ้มนำเสนอ.pdf

     
ประเภทที่ ๑๐ การดำเนินกิจกรรมธนาคารจุลินทรีย์
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๑๐.๒ กลุ่ม สอศ.)

ครู วษท. นครสวรรค์  ชนะเลิศกิจกรรมธนาคารจุลินทรีย์

แฟ้มนำเสนอ.pdf

-
-
-
ประเภทที่ ๑๑ การดำเนินกิจกรรมเตาประหยัดพลังงาน
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น

โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย ชนะเลิศ กิจกรรมเตาประหยัดพลังงาน

แฟ้มนำเสนอ.pdf

     
ประเภทที่ ๑๒ การดำเนินกิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น

โรงเรียนบ้านหลักด่าน ชนะเลิศกิจกรรมผลิตแกสชีวภาพ

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มแผ่นพับ.pdf

 

 
-
ประเภทที่ ๑๓ การดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น

วษท. นครสวรรค์ ชนะเลิศการฝึกอบรม

แฟ้มนำเสนอ.pdf

 
-
-
ประเภทที่ ๑๔ การดำเนินกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้/
คลินิกเทคโนโลยี โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น

โรงเรียนบ้านน้ำยางกลัดใต้ ชนะเลิศ กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มองค์ความรู้1.pdf

แฟ้มองค์ความรู้2.pdf

 

   
ประเภทที่ ๑๕ การดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๑๕.๑ กลุ่ม สพฐ.)

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ชนะเลิศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แฟ้มนำเสนอ.pdf

     
ประเภทที่ ๑๕ การดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
(๑๕.๒ กลุ่ม สอศ.)

ครู วษท.มหาสารคาม ชนะเลิศ กิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แฟ้มนำเสนอ.pdf

 
-
-
ประเภทที่ ๑๖ การวิจัยและนวัตกรรม
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
 

วิจัยพัฒนา

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มเ่ล่้่มวิจัย.pdf

Wordsแบบสอบถาม

-
-
ประเภทที่ ๑๗ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น
 

อุปกรณ์ให้น้ำสัตว์ปีก

แฟ้มนำเสนอ.pdf

โรงเรียนผ่านศึกสงเคาระห์2

แฟ้มนำเสนอ.pdf

แฟ้มรายงาน.pdf

-

----------------------------------------------------------------------------------------

องค์ความรู้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วันที่  ๒๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

องค์ความรู้ ในงาน KM ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔
ณ ห้าง BigC Super Center จ. เชียงใหม่

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศและประชาสัมพันธ

วทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ::

วันที่ จันทร์ ที่ ๒๐- อังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ สรุประดับเหรียญ และ ประกาศชนะเลิศ ระดับชาติ

ภาพประกอบของท่าน สามารถประชาสัมพันธ์ได้ที่เวบฐานข้อมูล คลิกที่นี่ไปสู่เวบไซต์ที่ต้องการเสนอภาพ

ส่งภาพ ข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ อ. สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ pathomporn46@hotmail.com

การแสดงนิทรรศการในงาน อกท. ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ::

----------------------------------------------------------------------------------------

เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบต่อไป ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอน จึงยังไม่มีการปิดการรายงานของปี 2555-2556

----------------------------------------------------------------------------------------

 

.............เวบไซต์ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ของ วิทยาลัยสังกัด สอศ.

............เวบไซต์อื่นๆ ที่นำเสนอโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

........สารสนเทศของโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕)

.......สารสนเทศ เอกสาร การนำเสนอ และภาพ งบดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

 

เข้าสู่เวบไซต์รายงานข้อมูล ตามแบบฟอร์ม อก. 1 / อก. 2 / อก. 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@2012-2016 นำเสนอข้อมูล และพัฒนาระบบโดย โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยความร่วมมือ ระหว่าง สอศ. และ สพฐ.
ที่อยู่ : สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-5550
best mode 1024x768 pixels IE8.0 webmaster: นางสุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ (ศน. ศสพ. ภาคเหนือ):: lunchvec@hotmail.com

(update: 3, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25 ม.ค. และ 2, 8, 19, 20, 21 ก.พ. 2557)

font : TH Sarabun PSK